AAI ราคาเปิดเทรดวันแรก 7.90 บาท เหนือจอง 42.34%

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก ( 1 พ.ย.2565 ) ราคาเปิดเทรด 7.90 บาท เพิ่มขึ้น 2.35 บาท หรือ 42.34 % จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 5.55 บาท
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้ (1 พ.ย.2565) ราคาเปิดวันแรก 7.90 บาท เพิ่มขึ้น 2.35 บาท หรือ 42.34% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 5.55 บาท

ทั้งนี้ AAI ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ที่เก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,793.75 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AAI”

โดยเป็นบริษัทแกนหลัก (Flagship) ในธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ของกลุ่ม บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักกว่าร้อยละ 80 ของบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งแบบเปียก และแบบเม็ด ตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัข และแมว โดยได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าจ้างผลิต (OEM) ที่เป็นผู้ขายสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับสากล ในหลากหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีตราผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ ตลาดสินค้าพรีเมียม ตลาดมวลชน และตลาดที่แข่งขันด้านราคา เช่น monchou, Maria, Hajiko และ Pro

AAI มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 2,125 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย 637.5 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย ASIAN 212.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 425 ล้านหุ้น โดยจัดสรร

โดยหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 627.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท แก่ประชาชนทั่วไปและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 10 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2565 ได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งสิ้น 2,353.25 ล้านบาท จากมูลค่าเสนอขาย 3,532.63 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,793.75 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 16.98 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 694.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยมามากกว่า 15 ปี โดยจุดแข็งของบริษัทคือ ความสามารถในการยกระดับงานวิจัย และมีกลยุทธ์ในการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) ร่วมกับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยความใส่ใจเพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุด ซึ่งการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และความเชื่อมั่นของคู่ค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท โดยใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

โดย AAI มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน

ทั้งนี้ หลัง IPO บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่

ASIAN ถือหุ้น 70%
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ถือหุ้น 3.07%
นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา ถือหุ้น 1.04%